فرهنگ و هنریاداشت ها

نیمه خالی لیوان

لقمان توتونچی

فیلم وسریال:
مضمون فیلم وسریال درسینما ورسانه ملی از دوران پهلوی دوم درمیان عوام کم کم شتاب گرفته که باید به فیلم های سرگرم کننده واکشن تفسیر وبسنده نمود که مخاطب را به عالم سرگرمی وبه دور از واقعیات زندگی که بیشتر مردم ایران بخصوص در نواحی مرزی سیر وسلوک وقایع تاریخی بُرده بطوریکه فیلم نامه ها در محدودی تهران با چندشهر بزرگ دیگر وزندگی شهری جماعتی چند درصدی از طبقه ای خاص خلاصه ونقش وکارکرد فرهنگی آن نیز به همین محدوده جغرافیایی وانسانی به دور از واقعیات تاریخی وروزمره ایران آن زمان خلاصه می نماید.
انقلاب اسلامی ۵۷:
با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی سینما ورسانه ملی نیز همچون تمام ابعاداجتماعی، سیاسی واقتصادی دگرگون ونقش ورویکردی بومی وانقلاب به خود گرفته به گونه ای که هدف اصلی ورساله آن را میتوان دراتصال تمام قومیت های ایرانی( فارس،آذری،گیلکی، لر، اعراب …)از لحاظ فکری وفرهنگی از رنج ها ومبارزات اجتماعی وسیاسی واحدی در چهارچوب ایران اسلامی در طول تاریخ این سرزمین با نیای مشترک گرفته تا همچون مشتی گره کرده در حوادث وبلایایی تاریخی از مشروطه،قیام جنگل،مبارزه با کشف حجاب رضاخانی، مصدق تا به انقلاب اسلامی برتارک تاریخ نحس بیگانه و فرهنگ بیگانه ستیزی ستبرد زده واستقلال گم شده در لابلای تاریخ جستجو وبا ایمان به خودباوری به استقلالی دست نیافتنی درسایه وحدت ملی به سرانجام رساند.
کُردها:
باتوجه به مستندات تاریخی وآثار وبقایایی مکشوفه در زیویه سقز، قلایچی در بوکان … کُردها از نوادگان قوم ماد که یکی از اقوام آریایی می باشند که ازجنوب روسیه وآسیایی میانی به هزارهای قبل از میلاد این مهاجرت تاریخی بادلایل متعدد همچون سردی هوا،کمبودچرا گاه و… برخواهدگشت، برشمرد.
درحواث تاریخی پیش وبعداز ورود اعراب مسلمان متاسفانه جایگاه ونقش کُردها در مستندات تاریخی در لابلای کتاب هاو کتابخانه ها دوران پهلوی که وادی پان ایرانیسم را بخیال خویش در سرداشت بسیار کم رنگ بوده ورسانه ملی نیز شاید به اقتباس نادرست از فرهنگ بجامانده پهلوی همچنانکه بدان اشاره گردید پس از انقلاب اسلامی که نقش وکارکردی ملی وفرهنگی در جهت رسیدن به استقلالِ که باتلاش قومیت ها در طول تاریخ ایران برای آن با مشارکت و همدلی تمام قومیت ها به سرانجام رسیده متاسفانه نقش وجایگاه کُردها در این تلاش وبه ثمر رسیدن برای استقلال ملی بسیار کم رنگ وحتی در بعضی از فیلم ها وسریال ها ازجمله حماسه دری شیلر، دوله تو … بدون مطالعه وناآگاهانه بر پردی نمایش رفته واز کُردها بعنوان تافته جدابافت رونمائی وبه سایر هم میهننان معرف شده اند.
درصورتیکه کُردها در حفظ تمامیت ارزی در طول تاریخ مرزبانانی بی ادعا در حفظ مام میهن بوده وهستند ونمونه های بسیاری از کوچاندن کُردها برای حفاظت وحراست از مرزهای شمال شرقی ویا درجریان هشت ساله جنگ های دفاع مقدس برای حفاظت از تمامیت کیان مرزهای شمالغربی را میتوان برای آنان برشمرد.
نتیجه:
کُردها یکی از اصیلترین قومیت های ایرانی در کنار سایر اقوام ایرانی در تلاطم حوادث تاریخی بوده وهستند.باتوجه به روحیه ایثار وفداکاری بامردمانی ساده زیست وشاداب سرشار از غرور واحساسات ملی باغیرتمندی خاص ایرانی،هرچندکه متاسفانه دربیشتر مستندات تاریخی نگاشته شدی دوران معاصر در کناررسانه ملی کم رنگ جلو داده شده اند.لیکن باتوجه به روانشناسی مردم نگارانه در طول تاریخ کُردها در داشتن حس تعلق خاطر به این آب وخاک(ایران) انکار ناپذیر است که در وقایع تاریخی برای رسیدن به اهداف ملی واستقلال در حوادث وجریانات تاریخی رُخ داده در ایران منجمله، مقاوت و مبارزه درمقابل اقوام بیگانه از مغول تا روسیه… مشروطه،قیام جنگل،کشف حجاب رضاخانی،مبارزه برای ملی شدن نفت،انقلاب اسلامی۵۷، دفاع مقدس…نقش وجایگاهی نداشته ونسبت به حوادث مام میهن بی تفاوت بوده باشند.هرچند مستندات وتاریخ شفاهی نقاط شهری وروستایی کُردنشین خلاف وگواه آن را به اثبات میرساند که میتوان روحانیون مبارز،خوانین وقت،مردمان ستمدیده، روشنفکران بیشماری را درهمسوئی وهمراهی برای مبارزات ملی و وطنی در کُردستان برشمرد.
که در ساخت وتدوین فیلم ها وسریال های تاریخی وهدفمندکه به روی پرده سینما ورسانه ملی هرساله خواهندرفت در جهت حفظ وتقویت اتحاد ملی به دور ازتنش وپرهیز از اخماص با یاری محققین ونویسندگان تاریخ وادیبان فلکلور این قطعه زیبای بهشتی( کُردستان) از ایران اسلامی را همچون نگینی بر پیکری مام میهن به آغوش کشاند.آغوش کشیدنِ پاره تن ایران(کُردستان) ازطریق رسانه ملی با مام میهن را قابِ ابدی بنام وحدت ملی مزین نمود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا