هویت و شبکه‌های اجتماعی

تلخیص و ترجمه: کاوه قادری تغییر شیوه‌های ارتباطی تغییر جامعه را در پی خواهد داشت. اینترنت…