رسیدن تراز دریاچه ارومیه به پایین‌ترین عدد در ۶۰ سال گذشته

رسیدن تراز دریاچه ارومیه به پایین‌ترین عدد در ۶۰ سال گذشته؛ خیزش غبارهای نمکی در راه…

آذربایجان غربی دارای بیشترین چاه های غیر مجاز ایران؛ شیره جان دریاچه ارومیه را کشیدند!

طی چهار سال اخیر بیش از ٣١ هزار حلقه چاه بر تعداد حلقه چاه های غیر…

کویری که روزگاری نامش دریاچه بود

در دو دهه گذشته دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور دنیا و بزرگترین دریاچه شور داخلی کشور…