کویری که روزگاری نامش دریاچه بود

در دو دهه گذشته دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور دنیا و بزرگترین دریاچه شور داخلی کشور…