کارشناسی میزان نفقه

جمال یوسفی دکتری حقوق و کارشناس رسمی دادگستری کارشناسی میزان نفقه معیاری برای تعیین پایگاه اجتماعی…

اهمیت زبان انگلیسی درزندگی مدرن امروزی

* مینا ابراهیم زاده امروزه یادگیری زبان انگلیسی یک ضرورت انکارناپذیراست، چراکە زبان انگلیسی، زبان علم…

ضرورت ترمیم تیم رسانه ای دولت

* محمدعلی خالق نژاد فعال سیاسی و روزنامه نگار دولت «تدبیروامید»درشرایطی در حال سپری کردن سال…