دست کوتاه ناشران آذربایجان غربی از شبکه کشوری پخش کتاب

بی مهری شبکه پخش کتاب دیرزمانی است ناشران آذربایجان غربی را رنج می‌دهد؛ دست آنها از…