بازداشت تعدادی از کارمندان شهرداری بوکان تایید شد

بازداشت تعدادی از کارمندان شهرداری بوکان تایید شد کمیته سیاسی حزب تدبیر و توسعه اطلاعیه صادر…