گفتگو با جوانی موفق در عرصه هنر فیلمسازی زانیار محمدی نکو

تهیە وتنظیم . هاوری اسماعیلی خودتان را برای مخاطبین ما معرفی بفرمائید؟ من زانیار محمدی نکو…