اعتراض حق مردم است/ برخی نمایندگان بیانیه جنجالی را نخوانده امضا کردند/ تندروهای مجلس دنبال فشار بر رئیس هستند

وظیفه داریم صدای معترضان را بشنویم. معترضین براساس قانون اساسی باید بیایند حرفشان را بزنند و مطلب شان را بگویند. سید غنی نظری نماینده ...

ادامه مطلب