روایت خبرگزاری قوه قضائیه از دادگاه سپیده رشنو: خبر شکنجه من دروغ بود

سپیده رشنو: “مطالب دروغ زیادی علیه من نوشتند از جمله اینکه گفته بودند پس از شکنجه…