شناسایی محوطه‌های تاریخی دوران اشکانی و اسلامی در سد قشلاق صحنه

در برنامه بررسی و شناسایی باستان‌شناسی حوضه آبگیر سد قشلاق صحنه، کرمانشاه، محوطه‌هایی از دوره‌های تاریخی،…