* تانیا شعفی رنج بی پایان پروانه های سوخته مدرسه «شین آباد» پیرانشهر، بعد از سپری…