دو سیل ، دو شهردار از «مهدی باکری» ارومیه تا «علیرضا زاکانی» تهران

چند دقیقه بعد، آب زیر زمین خالی شد و پیرزن که حالش بهتر شده بود شروع…