طی یاداشتی از سوی « سلیمان مامه» دعوت به مناظره مدیران شهری بوکان

سلیمان مامه دارای سوابق بیش از یک دهه مدیریت در چندین شهرداری و دو دوره شهردار،…