مرگ دردناک نوجوان کولبر بانه ای

هیوا اختیارالدینی نوجوان بانه ای، در حین کولبری، مسیر را گم کرد و به دلیل سرما…