خبرنگار؛ متعهد به شرفِ قلم

محمد هادیفر خبرنگاری شغلی نیست که بتوان در سایه اش آرمید بلکه لازمه ماندن در این…