سفری به دنیای نجوم

دیار بهرامی منجم آماتور،یوفولوژیست آماتور بیایید با علمی نا محدود،وسیع،شگفت انگیز در عین حال دارای زیبایی…