نقش زنان درفرهنگ وهویت جامعه

* آمنه آک: دبیردبیرستانهای بوکان برکسی پوشیده نیست که درعهد تجدد وپست مدرنیسم روزبه روزخرده فرهنگها…