تئاتر خیابانی و نقش آن در توسعه فرهنگی

میکائیل سانیار دکتری علوم سیاسی ئاخر من بۆیە وتوومە کە لە خاکی ئەم گۆرانی و عەشقانەدا…