توسعه پایدار

افشین عزیزپور مفهوم و ماهیت توسعه پایدار تا حدودی روشن است؛ توسعه پایدار فرایندی است که…