ضرورت تشکیل کارگروه بررسی آسیب های اقتصادی در استانداری ها

سه ماه از بحران تحمیلی به کشور و بتبع در کردستان می گذرد در طول این…