جامعهسبک زندگی

نقش زنان درفرهنگ وهویت جامعه

* آمنه آک: دبیردبیرستانهای بوکان
برکسی پوشیده نیست که درعهد تجدد وپست مدرنیسم روزبه روزخرده فرهنگها وبه تبع آن فرهنگهای محلی ومنطقه ای وبرخی اوقات ملی دستخوش آنچنان تغییر وتحولاتی می گردد که کمترکسی درتصوراتش فرض نموده است.
هرچند درعصرجهانی شدن وادغام فرهنگهادرفرهنگ وهویت غربی برخی ازاین تغییروتحولات اجتناب ناپذیراست اما آنچه که شدنی ومهم است این است که برای حفظ هویت ملی وفرهنگ غنی یک ملت چاره چیست واصولا کجا باید هجمه فرهنگی درقالب تجدد ونوگرایی را سد کرد تا هویت وفرهنگ اصیل بتواند هم حفظ وهم پویایی خود راداشته باشد.
اساسا برای نیل به چنین هدف مهمی باید ستون واساس جامعه یعنی خانواده را حفظوتوانمند نمود
همان کانون ونهادی که اساس جامعه پذیری افراد وتبیین وتفهیم مبادی فرهنگ وارزشهای متعالی یک جامعه است.
اینکه چطورخانواده ها را تقویت نمود وزیربنای فرهنگی آنها را غنی بخشید مطمح.نظر صاحب نظران است اما دراین میان نباید ازنقش واهمیت زنان وخصوصا مادران بعنوان اساس وپایه خانواده این مهمترین واساسی ترین نهاد اجتماعی غافل بود
تجربه نشان داده است درجوامعی که نقش وجایگاه زنان درخانواده تقویت وحتی افزایش یافته است ارتقای فرهنگی وکاهش اثرات فرهنگهای مهاجم ومخرب چشمگیربوده است.
گفته می شود جامعه توانمند را زنان ماهر وخلاق وتوانا می سازند اینکه چگونه؟
معلوم است به این ترتیب که زنان توانمند ودارای وجاهت فرهنگی خانواده را به کانون تربیت فرزندان آگاه وخلاق تبدیل وهویت فردی افرادجامعه راچنان نقش میدهند که هویت اجتماعی هم که برگرفته از هنجارها ورفتارهای این افراد است هویتی پویا کامل ومستقل است واینجاست که همچون جوامعی به آسانی دربرابر هرهجمه وتهاجم فرهنگی خارجی به آسانی ازپای درنمی آیند.
قطعا فرزندان وساختار واساس جامعه ای متحول ومنسجم جز درقدرت وخلاقیت مادران وزنان خلاق وصاحب نظر نیست.
لذا اگر درکشورماهم درصدد حفظ فرهنگ واصالت فرهنگ ملی هستیم راه آن از فکر وایده بانوان دلسوزوصاحب نظر میگذرد که خانواده ایستگاه اول ونقطه شروع این خودیابی فرهنگی وهویتی است.
تازمانی که نقش وجایگاه زن وحیطه اختیارات او درمحیطخانواده وجامعه ازنگرشی صرفا عاطفی به نگرشی مدیریت محورتغییرنکند نمیتوان به ابقا وحفظ فرهنگ وهویت بومی امیدواربود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا